Lĩnh vực hoạt động

Gia công cơ khí

Gia công cơ khí

Đúc kim loại đặc biệt là đúc gang xám và gang cầu và các sản phẩm Đúc với tỉ lệ hoàn hảo. Có thể cạnh tranh về giá so với Trung Quốc. Các sản phẩm đều đang được xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật và Hàn Quốc. Công ty cũng đang làm việc với các công ty tập đoàn tới từ Châu Âu.

Đúc kim loại

Đúc kim loại đặc biệt là đúc gang xám và gang cầu và các sản phẩm Đúc với tỉ lệ hoàn hảo. Có thể cạnh tranh về giá so với Trung Quốc. Các sản phẩm đều đang được xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật và Hàn Quốc. Công ty cũng đang làm việc với các công ty tập đoàn tới từ Châu Âu.

Đúc kim loại
Thiết kế, gia công khuôn mẫu

Thiết kế, gia công khuôn mẫu

Đúc kim loại đặc biệt là đúc gang xám và gang cầu và các sản phẩm Đúc với tỉ lệ hoàn hảo. Có thể cạnh tranh về giá so với Trung Quốc. Các sản phẩm đều đang được xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật và Hàn Quốc. Công ty cũng đang làm việc với các công ty tập đoàn tới từ Châu Âu.

Rèn, dập, cán kim loại

Đúc kim loại đặc biệt là đúc gang xám và gang cầu và các sản phẩm Đúc với tỉ lệ hoàn hảo. Có thể cạnh tranh về giá so với Trung Quốc. Các sản phẩm đều đang được xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật và Hàn Quốc. Công ty cũng đang làm việc với các công ty tập đoàn tới từ Châu Âu.

Rèn, dập, cán kim loại
Sản xuất lõi khuôn đúc

Sản xuất lõi khuôn đúc

Đúc kim loại đặc biệt là đúc gang xám và gang cầu và các sản phẩm Đúc với tỉ lệ hoàn hảo. Có thể cạnh tranh về giá so với Trung Quốc. Các sản phẩm đều đang được xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật và Hàn Quốc. Công ty cũng đang làm việc với các công ty tập đoàn tới từ Châu Âu.